Overslaan naar inhoud Doorgaan naar voettekst

Artikel 1 | Algemene informatie

 1. Deze algemene voorwaarden (hierna ook "Voorwaarden" genoemd) regelen de contractuele relatie tussen de koper en Crown Guard, hierna samen "Partijen" genoemd.
 2. Crown Guard is een Nederlandse onderneming naar Nederlands recht, geregistreerd bij de Nederlandse Kamer van Koophandel. KVK 632815562 BTW NR NL001685393B08
 3. Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten gedaan door Crown Guard en zijn ook van toepassing indien partijen in onderhandeling treden over de koop of verkoop van horloges en/of andere artikelen.
 4. Andere voorwaarden of eigen voorwaarden van de Koper zijn niet van toepassing op een aanbieding, bestelling en overeenkomst en worden daarom door Crown Guard afgewezen.

Artikel 2 | Contract

 1. Koper verklaart minimaal 18 jaar oud te zijn.
 2. Er zal geen overeenkomst en dus ook geen contract tussen partijen zijn zonder een aanvaarding of bevestiging door Crown Guard. Een aanvaarding zal worden bevestigd via e-mail of een andere schriftelijke methode.  
 3. Wij hebben het recht een bestelling te annuleren of te weigeren op de volgende gronden:
  - In geval van een technische en/of typfout in het proces of andere gegevens van producten
  die op de website stonden toen de bestelling werd geplaatst
  - Wegens gebrek aan beschikbaarheid
  - Wanneer de koper minderjarig is (of er een indicatie daarvan is)
  - Wanneer er een indicatie is dat bestellingen voor wederverkoopdoeleinden zijn
  - Indien Crown Guard niet in staat is het (de) product(en) te leveren
  - Indien Crown Guard niet in staat is op het opgegeven adres te leveren
 4. Als een bestelling wordt geannuleerd of niet wordt geaccepteerd, zal Crown Guard u hierover rechtstreeks informeren.
 5. Alle producten blijven beschikbaar voor verkoop op onze website tot wij de volledige betaling ontvangen hebben.
 6. Garantie; indien het horloge nog fabrieksgarantie heeft geldt deze. Indien fabrieksgarantie is verstreken biedt CrownGuard 1 jaar garantie en is persoonlijk en kan niet worden doorgegeven aan de volgende koper.

Artikel 3 | Productinformatie

 1. Crown Guard besteedt veel zorg aan het doorgeven van de juiste productinformatie, beschrijvingen en afbeeldingen, maar kan niet aansprakelijk of verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele fouten of omissies in de verstrekte informatie.
 2. Afbeeldingen van door Crown Guard verkochte producten zijn zo nauwkeurig mogelijk, maar dienen slechts ter illustratie. Crown Guard kan niet aansprakelijk of verantwoordelijk worden gesteld voor afwijkingen of omissies in de afbeeldingen.

Artikel 4 | Papierwerk

 1. Crown Guard is niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor informatie op het originele papierwerk dat bij het (de) product(en) wordt geleverd.
 2. Crown Guard kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de leeftijd van een product of enige informatie hierover indien een product wordt verkocht zonder originele papieren. Crown Guard biedt geen garantie met betrekking tot de nauwkeurigheid van de leeftijd van de producten.

Artikel 5 | Prijs en betaling

 1. Alle door Crown Guard in enige communicatie en of op enig platform genoemde prijzen zijn in euro's en inclusief BTW (indien van toepassing).
 2. Alle prijzen zijn exclusief verzendkosten. Verzendkosten worden toegevoegd aan de bestelling en zijn afhankelijk van het land van bestemming.
 3. Indien een duidelijk onjuiste prijs door Crown Guard wordt meegedeeld en niet wordt gecorrigeerd op het moment dat de bestelling wordt voltooid of geleverd, om welke reden dan ook, zal de bestelling worden geannuleerd en de betaling aan de Koper worden terugbetaald.
 4. Crown Guard accepteert betalingen via de volgende methoden:
  - iDeal overboeking
  - Directe bankoverschrijving
  - Draadloze (pin) betaling
  - Contante betalingen tot een maximum van € 10.000,00
 5. Als Crown Guard een frauduleuze betaling vermoedt, zal het geen producten verzenden en/of leveren en zullen wij geen terugbetalingen uitvoeren totdat onze bank hiervoor toestemming heeft gegeven.
 6. Bestellingen/producten worden pas verzonden en/of geleverd na volledige betaling van de aan Crown Guard verschuldigde bedragen.

Artikel 6 | Levering

 1. De producten worden verzonden naar of afgeleverd op het adres dat u bij de totstandkoming van de overeenkomst hebt opgegeven. Crown Guard levert niet aan postbusadressen.
 2. Crown Guard zal alles in het werk stellen om de overeengekomen levertijden te respecteren. Crown Guard kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van een te late levering of het verlies van een pakket, veroorzaakt door een derde die met de levering is belast, of door een fout van de Koper, of in geval van een onvoorziene gebeurtenis.
 3. Indien de koper de producten na verzending niet heeft ontvangen, stelt Crown Guard een onderzoek in bij de vervoerder. Dit zal enkele dagen duren na ontvangst van uw claim. Tijdens deze onderzoeksperiode vindt geen terugbetaling of herlevering plaats.
 4. Na levering is Crown Guard niet aansprakelijk voor schade en niet-functioneren van de producten.
 5. Indien een levering wordt geweigerd of indien een levering niet kan plaatsvinden wegens een verkeerd adres, zal de Koper verantwoordelijk zijn voor de (extra) kosten die moeten worden gemaakt.
 6. Leveringen buiten Nederland kunnen onderworpen zijn aan invoerrechten en/of belastingen, vergoedingen of heffingen opgelegd door de douane of andere autoriteiten in het land van ontvangst. Deze heffingen/belastingen zijn voor risico en verantwoordelijkheid van de Koper en moeten door de Koper worden betaald.
 7. Crown Guard betaalt geen invoerrechten, heffingen en belastingen terug.
 8. In sommige landen kunnen invoerbeperkingen gelden voor bepaalde producten en/of materialen. Koper dient zich te houden aan alle wetten en voorschriften van het land waarin u de producten ontvangt. Het is het risico en de verantwoordelijkheid van de Koper om te bepalen of er beperkingen van toepassing zijn op de levering van de producten op uw bestemming.

Artikel 7 | Retourbeleid

 1. Crown Guard heeft geen retourbeleid. Producten die zijn gekocht en geleverd kunnen niet worden geretourneerd aan Crown Guard. In geval van een online aankoop is het wettelijke 14 dagen retourbeleid leidend.
 2. In het geval dat de Koper niet tevreden is met de aankoop om welke reden dan ook, kan de Koper contact opnemen met Crown Guard om te overleggen wat er eventueel gedaan kan worden. In geen enkel geval zal Crown Guard verplicht zijn de (gekochte) producten terug te nemen of te restitueren.

Artikel 8 | Algemene schadeloosstelling

 1. De Koper erkent de volledige verantwoordelijkheid voor aansprakelijkheid, schade, verlies, kosten en uitgaven geleden door Crown Guard en voortvloeiend uit enige schending van deze voorwaarden door de Koper of enige andere aansprakelijkheid voortvloeiend uit het gebruik van de website van Crown Guard of het gebruik door een ander persoon die toegang heeft tot de website of persoonlijke accounts van de Koper door gebruik te maken van de computer of het accountnummer en/of wachtwoord van de Koper.
 2. De Koper vrijwaart Crown Guard volledig van en tegen alle vorderingen in dergelijke.

Artikel 9 | Gebeurtenissen buiten onze controle

 1. Crown Guard is niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor het niet nakomen, of vertraging in de nakoming, van een van onze verplichtingen onder deze voorwaarden die wordt veroorzaakt door gebeurtenissen buiten onze controle. Dit heeft geen invloed op de wettelijke rechten van de Koper.
 2. Een gebeurtenis buiten onze controle betekent elke handeling of gebeurtenis buiten onze redelijke controle met inbegrip van overmacht, instorting van gebouwen, brand, overstroming, zwaar weer, explosie, ongeval, oorlog, terreurdaad, arbeidsconflict (waarbij onze werknemers niet betrokken zijn), handelingen van de lokale of centrale overheid of andere bevoegde autoriteiten, onderbreking of storing van nutsvoorzieningen, onderbreking of storing van onze website of IT-systeem veroorzaakt door derden, of vertragingen of niet-nakoming veroorzaakt door derden met inbegrip van fabrikanten en leveringsbedrijven.

Artikel 10 | Privacy

 1. Crown Guard zal de persoonlijke informatie van de Koper privé gebruiken en zal deze informatie niet aan een derde partij verstrekken.
 2. Crown Guard zal de persoonlijke informatie van de Koper gebruiken om te communiceren in overeenstemming met het aanbod en de overeenkomst tussen Partijen, alsmede om de Koper te informeren over zijn/haar verzending en/of zijn/haar producten.
 3. Crown Guard kan de informatie van de Koper gebruiken voor commerciële updates en aanbiedingen in de toekomst.
 4. Door een overeenkomst tussen Partijen, aanvaardt de Koper deze privacy voorwaarden.

Artikel 11 | Scheidbaarheid

 1. Indien een rechtbank of bevoegde autoriteit beslist dat een van de bepalingen of paragrafen van deze Voorwaarden of bepalingen van een contract in enige mate ongeldig, onwettig of niet-afdwingbaar zijn, zal de voorwaarde, uitsluitend in die mate, worden gescheiden van de overige voorwaarden, die geldig zullen blijven voor zover de wet dit toestaat.

Artikel 12 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden zelf, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Brabant (Zuid Oost), Nederland, tenzij een dwingende bepaling anders voorschrijft.
Beste keuzes